top_bbg
Website Builder fto websitetemplates.org Website Design

2_02เปิดรับสมัครระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยม1_02

dd
รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ
อนุบาล 1 มีอายุครบ 3 ปีเต็ม ณ.เดือนพ.ค        ในปีที่สมัครเรียน
ประถม 1
มีอายุครบ 6 ปีเต็ม ณ.เดือนพ.ค         ในปีที่สมัครเรียน
นักเรียนที่เข้าระดับชั้นป.1 ต้องผ่านการเรียนชั้นอนุบาล มาแล้ว 3 ปี

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ

รายการ  อนุบาล 1  อนุบาล2-3  ประถม 1-6   มัธยม 1-3
ค่าธรรมเนียมการเรียน 1,937 บาท      
ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
  1,937 บาท 1,702 บาท 1,317 บาท
ค่าเรียน COMPUTER     750 บาท 750 บาท
ค่าเรียนพิเศษ(ครูต่างชาติ)     1,000 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน 3,000 บาท 3,000 บาท    
ค่าเรียนเทควันโด   700 บาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเป็นเงิน 4,937บาท 5,637บาท 3,452 บาท 2,067 บาท

 

ค่าธรรมเนียมอนุบาลเข้าใหม่

เครื่องใช้แรกเข้า(ที่นอน+แป้ง+ยาสีฟัน) 1,370 บาท
ตรวจสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ 380 บาท
หนังสือเรียน+ชุดพละ+ชุดกิจกรรม(2 ชุด) 2,230 บาท
รวม 3,980 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนประถม-มัธยมเข้าใหม่

รายการ ประถม มัธยม
ชุดหนังสือเรียน 1,700 บาท 2,000 บาท
ชุดพละ 500 บาท 600 บาท
ตรวจสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ 380 บาท -
บำรุงห้องสมุด+ห้องกิจกรรม 1,000 บาท 1,000 บาท
รวม 3,580 บาท 3,600 บาท

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่ารถรับส่งนักเรียน 3,000-4,000บาท
ค่าอาหารกลางวัน ประถม 3,000 บาท
ตรวจสุขภาพ+ค่าประกันอุบัติอุบัติเหตุ 380 บาท